About

చూడలేదు కదానని , రాత్రి కురిసి వెళ్ళిన సౌందర్యపు ఝడిని , అల్పమైనదని అనేసెయ్ గలమా ...

Friday, 24 February 2012

నాకు బోలెడు ఇష్టమీ కథ...!

నాకు ఈ కథంటే బోలెడు ఇష్టం .నా బిడ్డకీ ఇష్టమే ,కానీ నాకు ఇంకా బోలెడు... ఇష్టం .ఎందుకంటె ఒక్క కథల పుస్తకం లో నాలుగు కథలు .బోనస్ అన మాట . కథలన్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటాయ్ కూడా!

అనగనగా ఒక చిట్టి ఎలుకమ్మ ,చెట్టు కింద కూర్చుని కథల పుస్తకం చదువుకుంటూ ఉండిందంట .అప్పుడు ఏమయ్యిందీ .. ఒక ముంగిస వెనక మల్లుగా వచ్చి ఎలుకని పట్టేసుకుంది . పట్టేసుకుని సంతోషంగా ఇంటికి తీసికెళ్ళింది.తీసికెళ్ళి ఒక పాత్రలో ఉంచి అన్నదీ ..అబ్బ! నేనిప్పుడు ఎలుక పులుసు వండుకోబోతున్నాను కదా ..అని .అప్పడు పాత్రలో ఎలుక అంది ఓహ్ నేనిపుడు ఎలుక పులుసు కాబోతున్నా కదా అని ..అంతేనా ఇంకా చెప్పిందీ , ముంగిస గారు మీ పులుసు లో కాసిని కథలు వెయ్యాలి, లేకపోతే ఎలుక పులుసు రుచిగా ఉండదూ అని .అది విని ముంగిస బోలెడు ఆశ్చర్య పడి ,మరి నా దగ్గర కథలు లేవే అంది .అప్పుడు ఎలుక మరేం పర్లేదు నేను చెప్తా వినండి అంది ,ముంగిస సరే అని ఒప్పేసుకుని ,త్వరగా చెప్పాలి మరి నాకు బాగా ఆకలిగా ఉంది అన్నది .అప్పుడు ఎలుక కథలు చెప్పడం మొదలెట్టింది

మొదటి కథ ] తేనెటీగలు-బురద.

ఒక ఎలుక అడవిలో వెళ్తూ ఉండింది. హటాత్హుగా దాని నెత్తి పై ఒక తేనే పట్టు పడింది .ఎలుక అందీ.. వెళ్ళండి నా నెత్తి పైన తేనే పట్టు ఉన్టం నాకేం ఇష్టం లేదు అని .అందుకు ఆ తేనెటీగలు అన్నాయి ''we like your ears ,we like your nose ,we like your whiskers ,oh yes ,this is a fine place for our nest .we never fly away ''.ఎలుకకి దుక్కమొచ్చేసింది.తేనెటీగల రొద భరించరాకుండా ఉంది .ఎలా వీటిని వదిలించు కోడం .ఇంతలో దార్లో ఒక బురద గుంట వచ్చింది .ఎలుక తేనె టీగలతో అందీ ,ఓ bees మీకు లాగే నాకూ ఓ గూడు ఉంది .మీరు నాతో ఉండాలనుకుంటే నా ఇంటికి రావాలి అని .bees అన్నాయి ''oh yes ''అని .అప్పుడు ఎలుక మోకాళ్ళ వరకూ బురదలో దిగింది ''here is my front door ''...తేనె టీగలు ఓహ్ ఎస్ అన్నయ్.నడుము వరకూ దిగి అందీ ,ఇది నా లివింగ్ రూం .తేనెటీగలు ఓహ్ ఎస్ అన్నయ్ .ఎలుక గడ్డం వరకూ దిగి అందీ ,ఇది నా బెడ్ రూం తేనెటీగలు అన్నాయి ఓహ్ ఎస్ .అప్పుడు ఎలుక ''అండ్ నౌ ఐ విల్ గో టో స్లీప్'' తల బురదలో ముంచేసింది .అప్పుడు తేనెటీగలు అన్నాయీ ''oh no ! ''we like your front door .we like your living room.we like your bed room .but no,no,no,we dont like your bed !''అని పాడి ఎగిరెలిపొయాయ్.అప్పుడు ఎలుక స్నానం చేసేందుకు ఇంటికెల్లింది.

రెండో కథ] రెండు పెద్ద బండ రాళ్ళు !

ఒక పెద్ద కొండ పై పూలు, గడ్డి మెండుగా ఉన్న ఒక చోట రెండు రాళ్లున్నాయ్.అవి ఒక రోజు అనుకున్నాయి ,[ మొదటి రాయి ]ఈ వైపు కొండ బాగుంది.కానీ ఆ వైపు ఏముంటుందో .[రెండో రాయి ] ''we do not know .we never will,''.ఒక రోజు బుజ్జి పిట్ట ఒకటి అక్కడ వాలింది .ఆ రాళ్ళు అడిగాయి ..బుజ్జి పిట్టా! కొండకి అవతలి వైపు ఏముందో కాస్తా చెప్పవా అని .పిట్ట ఎగిరెళ్లి చూసి వచ్చి చెప్పిందీ అటు వైపు నగరాలు,పర్వతాలు ,లోయలూ ఉన్నాయి'' it is a wonderful sight. ''అని .అప్పుడు మొదటి రాయి అందీ, అందమైనయ్యన్నీ అవతలి వైపే ఉన్నాయ్ ..ఎంత విషాదం అని .రెండో రాయి అందీ ''we cannot see them .we never will.అలా ..ఒందేల్లు ఆ రెండు రాళ్ళూ దిగులుపడుతూ గడిపాయి .ఒక రోజు ఒక ఎలుక అటోచ్చింది .పిట్టని అడిగినట్టే ఎలుకనీ అడిగాయి రాళ్ళు .ఎలుక వెళ్లి చూసొచ్చి చెప్పిందీ ,అటువైపు రాళ్ళు ,మట్టి ,గడ్డీ ,పూలు ఉన్నాయ్ .చాలా బాగుంది అని .మొదటి రాయి అందీ ఆ పిట్ట మనకు అబద్దం చెప్పింది, ఇటు వైపూ ,అటు వైపూ ఒక్కలాగే ఉంది అని .రెండో రాయి అందీ ..''we feel happy now .we always will.''అని

మూడో కథ ] కీచు రాళ్ళు !

ఒక రోజు ఎలుక ఒకటి హటాతుగా నిద్దర మేల్కొంది ,కిటికీ దగ్గర ఒకటే రొద.ఏంటా గోల అంది ఎలుక .అక్కడే ఉన్న కీచు రాయి అందీ ''ఏం చెప్తున్నావ్ ?''పాడుతూ వినడం నా వల్ల కాదు ,అంది పాడుతూనే .నేను నిద్ర పోవాలి , మీ ఈ గోల పాట వినలేను అంది ఎలుక .కీచు రాయి అందీ ఏమన్నావ్ ''you want more music ?" సరే ఆగు నా స్నేహితుల్ని పిల్చు కోస్తా అని ..వెళ్లి స్నేహితుల్ని పిలుచుకొచ్చింది .ఎలుక ,బాప్రే! నాకు ఈ సంగీతం వద్దూ అని చెప్పాను అంది .కీచు రాయి ఏంటీ.. ఇంకా కావాలా? ఆగు ఇంకా స్నేహితుల్ని పిలుచుకోస్త అని పిలుచుకొచ్చింది .అట్లా బోల్డు కీచు రాళ్ళు వచ్చేసాయి .ఎలుక అరిచింది, స్టాప్ అని ''your music is too loud !''కీచు రాళ్ళు అన్నాయి ,ఏంటీ ..పెద్దగానా..? సరే అట్లాగే పెద్దగా పాడుతాం అని ,పెద్దగా పాట్టం మొదలు పెట్టాయి .ఎలుక మళ్ళీ అరచింది ''i want to sleep .i wish you would all ''go away?''అని .కీచు రాయి అన్నదీ వెళ్లి పోవాలా.. ఆ విషయం మొదటే ఎందుకు చెప్పలేదు ? సరే మేం వేరే దగ్గరకెళ్ళి పాడుకుంటాం ..అని వెళ్లి పొయాయ్ .ఎలుక నిద్ర పోవడానికి పోయింది .

నాలుగో కథ ] ముళ్ళ పొద !

ఒక ముసలావిడ ఇంటి బయటకొచ్చి ఏడవటం మొదలెట్టింది .ఒక పోలీసాయన పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఎమయిందీ అంటూ .ముసలావిడ అతన్ని లొపలకి తీసికెళ్ళి చూపించింది ,ఇదిగి చూడు ఈ సోఫాలో ముళ్ళ పొద ఎలా మొలిచిందో అని .పోలీసు ఆశ్చర్య పడ్డాడు .ఎలా జరిగిందీ అని .ఆవిడ అందీ ఒక రోజు, నేను మామూలుగానే వచ్చి కూర్చున్నాను ఏదో గుచ్చుకున్నట్టు అనిపించింది .చూస్తే ఈ ముళ్ళ పొద .పోలీసాయనకి జాలి వేసింది .బాధ పడొద్దు ఇప్పుడే నేనీ ముళ్ళ పోదని తీసేస్తా ,అప్పుడు నువ్వు హాయిగా కూర్చోవచ్చు.. అంటూ ముళ్ళ పొద మీద చేయి వేయ బోయాడు,అంతే ముసలావిడ పెద్దగా అరిచింది ,noooo..don't do that ! i dont want to sit down .i have been sitting all my life .ఈ ముళ్ళ పొద అంటే నాకు ఇష్టం ,నేను ఏడ్చేది ఇది వాడి పోతుందని ,చూడు కొమ్మలు ఎలా తలలు వాల్చే శాయో అంది .అప్పుడు పోలీసాయన అన్నాడూ .. బహుశా దానికి దాహంగా ఉందేమో, నీళ్ళు పోసి చూడలేక పోయారా అని .ముసలావిడ అరరే !i never thought of that అని పొదకి నీళ్ళు పోసింది .అంతే ఏమయిందీ ముళ్ళ పొద ఒక్క సారి పులకరించి పోయింది .మొక్క లోంచి బోలెడు చిగురులు వచ్చాయి, మొగ్గలు వేసాయి ''the buds opened up .they became large roses.అంతే ముసలావిడ బోల్డు సంతోష పడి పోయింది .పోలీసాయాన్ని అభినందిన్చేసి పెద్ద గుత్తి రోజా పూలు ఇచ్చి పంపింది.

ఇప్పుడు అసలు కథ !

ఎలుక అన్నదీ ముంగిసతో చూశారా ...ఇప్పుడు నేను మీకు నాలుగు కథలు చెప్పాను కదా.. ఆ నాలిగింటిని చక్కగా పులుసులో వేసెయ్యండి .అప్పుడు చూడండీ మీ పులుసు ఎంత బాగుంటుందో మరి అని .ముంగిస బోల్డు ఆశ్చర్య పడి ,బానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కథలని పులుసులో వేయడం యెట్లా అంది .దానికి ఎలుక ఏమన్నదంటే ''that will be easy ,''ఏం చేయాలంటే బయటకెళ్ళి ఒక తేనె పట్టు ,కొంత బురద , రెండు పెద్ద రాళ్ళు ,పది కీచు రాళ్ళు ,ఒక ముళ్ళ పొద తీసుకొచ్చి పులుసులో వేసేయ్యడమే ...అని .ఇకనేముంది ముంగిస బయటకు పరుగులెత్తింది .పాపం దానికి బాగా ఆకలి వేస్తుంది కదా ..! ఆకలేస్తుంటే ఆలోచన మందగిస్తుంది కదా !అంచేత ఇంటి తలుపు వేయడం మరచి పోయిందీ ....తేనె పట్టు కోసం ఇంకా మిగిలిన వాటి కోసం ముంగిస చాలా కష్ట పడింది. చివరికెలా అయితేనేం వాటిని మోసుకుని ఇంటికి వచ్చింది .ఆహా ఇప్పుడు నా ఎలుక పులుసు మస్తు రుచిగా ఉంటుందిలే అనుకుని మురిసి పోయింది .తీరా వచ్చి చూస్తే he found a surprise .the cooking pot was empty .ఎలుక ఎప్పుడో పరిగెత్తుకొని ఇంటికి వెళి పోయింది ...వెళ్లి he lit the fire ,he ate his supper ,and he finished reading his book .అంతే కథ కంచికి మనం ఇంటికీ...........! కథని నేనేం బాగా చెప్పలేదు.పుస్తకం దొరికితే తప్పక చదవండి .మస్తు మజాగా వుంటుంది.

3 comments:

Vinod said...

బాగుంది. కానీ ఇది English లో చదివితే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటా.

వనజవనమాలి said...

నాకు మూడో కథ బాగా నచ్చింది. :)))))))

వనజవనమాలి said...

saamaanya gaaru..kalpana katha pai.. charcha jarugutundi. veelaite choodandi. ee link lo...
https://plus.google.com/u/0/102610360605434196378/posts/X9gXFDoN7BK